Playing in the courtyards
July 25, 2019
st. Kurchatova 17, Severodonetsk
photo: Darya Pashkevich
Highway 11b, "Skimen", Severodonetsk
photo: Alexey Kovalev
complex "Mriya", Severodonetsk
photo: Tatyana Plis
st. Mendeleeva 29
photo: Anastasia Sokolova
Gogol Square, Severodonetsk